portfolio: Keeping some cash; taking a barbell approach to portfolio: Ganeshram Jayaraman

Ganeshram Jayaraman, MD & Head, Avendus Spark, says “we have a barbell approach to portfolio